حرفی ست

حرفی ست
گره در زبان ِ من و
تنیده در بغض بی قرار،
افعی به خواب ِ کوه
چارچار  ِ قناری به تاراج ِ زلزله،
در این جدال
تنها یکی جام حنظل است،
دریغا
عبور زهره از چنگ ِ اژدها!؟
خبر از خواب ّ فردات نیست
ستاره که می وزد
جهان
جنگل ِ اسرار است.