جانشینِ موعودِ پسین‌ترین فردا

من اگر جایشان بودم
می‌رفتم جائی دور و درختی کنار سایه‌ی آسمان می‌جستم
مثل همین حالا که اهلِ همین حدود آسمانم.

به من و تو چه مربوط
که کدام کلمه از معانیِ این و آن دور است
ما محبتِ مادرزادِ هزار دریائیم
که پیاله‌ی آبی از کنار ما کافی‌ست
تا هیچ کودکی در این کرانه
سرِ گرسنه بر خواب شن نگذارد،
آنوقت تو در قیدِ واژه و اوزانِ آینه‌ئی!؟