تفتیش

شما هم می‌شناسیدشان:
همین بعضی‌هایِ بی‌حوصله
بعضی‌های نابَلَد ...!
بی‌خود و بی‌جهت
خیال می‌کنند
درگاهِ این خانه تا اَبَد
رویِ همین لنگه‌ی در به در می‌چرخد.
آیا خاموشی باد
واقعا از ترسِ وزیدن است؟

حالا هی بگردید
همه جا را بگردید
اینجا جز کتاب و کلمه
چیزی نخواهید یافت
کتاب‌هایی خاموش و
کلماتی روشن
کلماتی کوچک
کلماتی ساده ... که من
با همین تور و ترانه از دهانِ دریا گرفته‌ام.