ترانه ی پنجم - دال

در بازیِ باد وُ
لرزشِ خارزارِ این بادیه
هر پرنده‌ی غمگینِ رهگذری می‌داند
نیلوفر نامِ گُلی‌ست
ستاره فقط شب پیداست
و رمه‌ی آهوانِ بی‌رود و راه
از این‌جا رفته‌اند.

حالا از درسِ بعدی دیکته بگو
بیرون از اندازه‌ی هر هفت‌آسمانِ بلند
دوستت می‌دارم
و دلم نمی‌آید دیگر
این کلمه‌ی کوچکِ ساده را غلط بنویسم
"زن" خیلی خوب است!