ترانه ی پانزدهم - هـ

حرف توی حرف می‌آید
آدم دلش می‌خواهد برود
برگردد به همان هزاره‌ی دور از دست
همان که بعضی‌ها به آن اَلَست‌وَاَلازَل می‌گویند.

شما بروید
من هنوز بند کفشم را نبسته‌ام!