ترانه ی هفتم - ر

تنها برای بهاری‌ترین رویای کودکان خواهم خواند
و برای شما
و برای بلبلی بازمانده از آن همه قفس
که پوسیدنِ بی‌پایانشان
نزدیک به عمر هزاره پاییز است.


همین کَمِ بسیارتر
برای من خیلی‌ست!