ترانه ی هجدهم - دال

رفت، باز آمد،

آمد، اعدادِ عظیمِ تا ... را
تا شمارشِ تقسیمِ تمامِ بی‌منها بُرد،
و کسی نگفت
نتیجه‌ی هر ها بَله را باد،
از چه رفت، که بیاید؟

و ما نامه نوشتیم به اقصا نقاط نور،
نوشتیم اگر ممکن است
بروید ببینید این پرنده که رفته غرقِ خواب،
از چه اصلا پیدایش نیست؟

یک وقتی دیدی پاییز نپرسید این‌جا
اسمش چیست
آن وقت دفترِ دانایان را باد خواهد بُرد.

به رفتگانمان نامه نوشتیم برگردید!
نه جمع، نه ضرب، نه تقسیم و نه منها.
نتیجه‌ی هر ها بَله را از چه رفته‌ایم؟