ترانه ی هجدهم - الف

زنگِ دبستانی دور به صدا درمی‌آید.

قرارِ بی‌پرسش از سایه‌سارِ خویش
تنها بازگشت به خانه را رقم می‌زند.

زمان باید بگذرد
زمستان ... خیلی زود خواهد آمد
گاهی فاصله‌هایی هست،
و هوایِ پُر از پنجره‌های سرد
اثباتِ چیزِ خارق‌العاده‌ای نیست.

پنهان شدنِ پُشتِ همه‌ی پنهانی‌ها
تنها تو را به دایره باز می‌گرداند!

پس حواسَت نبوده است
زنگ آخر است ... زندانیِ هزار حصارِ کلمات!