ترانه ی نهم - ز

من وظیفه دارم این واژگان برهنه را
به خانه برگردانم
در ضمن ... خوب هم می‌دانم
بلکه فروردینی از خواب آن فرشته‌ی بزرگ
به باغ بی‌شکوفه‌ی ما بازآید
ورنه ... هی خود بسته‌ی قفس‌نشین!
خواب خشت کجا و
علاقه به آینه کجا؟