ترانه ی نهم - الف

پرنده‌ای که از نیزارهای خزانی گذشته است
دیگر دیده به دست این بادهای بی‌هرکجا
نخواهد داشت.

البته ما هم
از این حرف‌های عاشقانه بسیار شنیده‌ایم!

حقیقت این است
پرنده‌ای که به اعتماد یکی پیاله‌ی آب
آمده بود
میان این همه خانه، این همه خواب
هیچ ایوان روشنی از رویای آدمی ندید.