ترانه ی سوم - شین

قُمری‌های بی‌خیال هم فهمیده‌اند
فروردین است
اما آشیانه‌ها را باد خواهد برد.
خیالی نیست!

بنفشه‌های کوهی هم فهمیده‌اند
فروردین است
اما آفتابِ تنبلِ دامنه را باد خواهد برد.
خیالی نیست!

سنگریزه‌های کناره‌ی رود هم فهمیده‌اند
فروردین است
اما سایه‌روشنانِ سَحَری را باد خواهد برد.
خیالی نیست!

همه‌ی این‌ها درست
اما بهارِ سفرکرده‌ی ما کی برمی‌گردد؟
واقعا خیالی نیست!؟