ترانه ی دوازدهم - هـ

کتابِ سربسته کدام است
چراغِ شکسته چیست؟
تو داری دست‌خطِ‌ لرزانِ دریا را
دوباره می‌نویسی.

اصلا پیشینیانِ پروانه نمی‌دانستند
ارغوان
روشن‌ترین آوازِ خداوند است،
خوابشان رفته، خوابشان گرفته بود.
بعدی‌ها هم نمی‌دانند
در عبورِ از عیشِ آب
باید برهنه شوند،
نمی‌دانند چطور از برهنه‌ترین بوسه‌ها بگذرند
که مادرانشان نفهمند
گُل‌ها به آب داده و
آینه‌ها از علاقه شکسته‌اند.

کلمه که کَم می‌آورند
می‌گویند ماه مقصر است!