ترانه ی بیستم - ز

آب آوردند روی آتش ریختند
بعد هم باد برخاست.

می‌گویند
وقتی کسی دارد کُتَک می‌زند
حتما کسی هم دارد کُتَک می‌خورد:
درخت، پرنده، چارپا، آدمی!

اَرکانِ اَربعه
همیشه یکی کم دارد
و آن سنگ است.

هی نقطه‌ی نازک
فعل آخر جمله را بشکن
تمامش کن!