ترانه ی بیستم - ر

همه چیز دُرُست خواهد شد.
ببین!
ترس‌خوردگانِ پرده‌نشین حتی
کنارِ پنجره آمده‌اند
کوچه‌های بسیاری
از ترددِ ترانه ... لبریز، پُر، کامل!
و ما چه عمیق و آسوده آرمیده‌ایم.

راهِ دور چرا؟

بلور و باران خواهد آمد
ماه!
سبزه‌ها خواهد رویید
ماه!
رازها برملا خواهد شد
ماه!
و بعد ...
همه چیز دُرُست خواهد شد.

تویِ همین خیال باش!
می‌گویند چراغی به نام تو روشن است هنوز
که خورشید را
از خاموشیِ او به عاریه ربوده‌اند.
نخیر آقا!
تنها پرندگانی که از فرازِ بی‌نیازِ دریا گذشته‌اند
می‌دانند
مرگ، مخفی‌ترین محبتِ زندگی‌ست.