تابلو: کارگران مشغولِ تخلیه‌ی الکل و تازیانه‌اند!

اینجا
متاسفانه بعضی‌ها
کلماتِ ارزانِ روزمره‌ی مردم را
به نایِ مُرده‌ی نان و نفت آلوده کرده‌اند.

بعضی عقب‌مانده‌های بی‌تقصیر
هی حرف می‌زنند و چیز می‌زنند به گافِ الف.
(در) تعجب‌ام!
مدتِ مدیدی‌ست که خداوند
در فرستادنِ کسی شبیه موسی
اصلا شتاب نمی‌کند.

چرا شتاب نمی‌کند؟

سرمایه‌دارانِ شریفِ جهان
متحد شوید!
درِ مغازه‌های خود را دو قفله کنید،
حالا حالاها قصه‌ی شب ... دراز است وُ
به همین جایِ خیسِ قلندر نیز
خلاصه نخواهد شد.

متاسفم که سفره‌های خالیِ خود را فروختید
تا نفتِ زمستانِ هر چه تتابعِ اضافات را وُ
جبرانِ مافات را ...!