بوسه برای بدرقه

يک بوسه برای بدرقه
دو گام فاصله تا بغض.
سيگارم را تو روشن کردی!
دريغا
کودکی با دو چشم درشت
در پی باد،
و نان‌فروشی خسته
در سايه‌سار پسين پياده‌رو.

داس‌ها در مزرعه می‌ميرند
پدرانمان
در کارخانه‌های نان.