بلند‌بلند بخوانید

مردمانِ خوبی داریم
خوب می‌دانند کی آسمانِ علاقه صاف وُ
سکوتِ ابرآلودِ ستاره لازم است،
لازم است گاهی اوقات
از سکوتِ ستاره ... صبوری بیاموزیم.
در ضمن ... منظور من از شب
حتما همین ظلمت نیست،
شب خودش می‌آید و می‌رود و این دایره نیز
روزی به دریا خواهد رسید.

اگر گفتی کدام شب
طولانی‌تر از تحملِ چراغ و ستاره است!؟
اگر گفتی چرا در کوچه کسی
اصلا از شبِ شکسته سخن نمی‌گوید؟!

شوخی کردم!
تا منزلِ ماه و گفت‌وگویِ روشنِ علاقه راهی نیست.

به گمانم باید
اول از مسافرانِ صبحِ خدا
خبری به آینه‌های پراکنده‌ی آسمان برسد،
تا بعد ببینیم چه می‌شود ...!