بر خواهم گشت

بر خواهم گشت
با قافله ای
که همواره به گیسوی کوه
آرمیده بود:
برهنگان
دست ها و سینه ها
نان و چراغ و آرامش
فراخوان ِ فردا
سرود ِ همگان
مردم
برهنگان.

چه کنم!؟