بازی در تعویضِ حلقه‌ها

بعید می‌دانم از راهِ دریا رفته باشد
دریا
فقط تخیلِ مستعارِ من است.

شما به کدام دلیل خیال می‌کنید
هر به دریا رفته‌ای
روزی برهنه به آفتاب خواهد رسید؟

به طورِ قطع و یقین
یکی خواهد آمد،
شاهدِ روشنِ این سخن،
تخیلِ مستعارِ من است
که لبریزِ کلماتِ حضرتِ حافظ است.

همه‌ی ما
در آیینِ مرموزِ ماه
به ستاره‌ی دنباله‌دارِ سپیده‌دم قَسم خورده‌ایم.
ما کلمه به کلمه
درکِ عمیقِ این اتفاق را کامل خواهیم کرد،
ما
مجلسِ مُغانِ این قبیله را قانع خواهیم کرد.

از این دقیقه به بعد
ما
بر سَرِ سهم این چراغ و آن ستاره
چانه نخواهیم زد.
شما نیز نگرانِ دریا نباشید،
او باز خواهد گشت
اتفاقا از راهِ دریا بازخواهد گشت،
بَسآمدِ دریا، دریا ...
فقط تخیلِ مستعارِ من است.