اندکی گلايه کنم!؟

بر ما نبود تا ميان تولد و تابوت
تنها يکی را برگزينيم.

بر ما نبود تا ميان دشنه و سيلی
تنها يکی را برگزينيم.

بر ما نبود تا ميان خويش و ترانه
تنها يکی را برگزينيم.

بر ما نبود تا ميان فرجام و سرآغاز
تنها يکی را برگزينيم.

بر ما نبود تا ميان زورق و دريا
تنها يکی را برگزينيم.

بر ما نبود تا ميان خويش و خوابِ همسايه
تنها يکی را برگزينيم.

اصلا نمی‌دانم، گويا مسير ستاره با ما نبود
مادرم می‌گفت: پيشانی‌ات بلند است، اما آينده نمی‌داند.