اندکی آرامتر!

آنقدر این جوی خفته و این آب آسیمه بگذرد
که ما نباشیم و دیگران بگویند:
- روز است هنوز و روز رازدارِ هنوز است هنوز!

که هنوزه‌ی کوچه‌ی کلمات از اصواتِ استعاره بی‌نام است،
و زمان از قیدِ فعلِ خویش، عبورِ موصوف مرا نمی‌داند،
که "ف" همیشه حرفِ آخر حرف است،
اما سرآغاز فلسفه نیست!