از سوی صالحی خطاب به نرودا

"روزی، جایی، سرانجام
به هم خواهیم رسید.‌"

سلسله جبالِ ماچوپیچو
به بلندی‌های دماوند
چنین نوشته بود.

دماوند غمگین بود
دماوند به ماچوپیچو نوشت:
"دیر است دیگر، دوستِ من!"

و دماوند
رو به روستایِ پایینِ دره راه افتاد،
هق‌هقِ یتیمِ کتک‌خورده‌ای شنیده بود