آیا باز هم به میهمانیِ گرگ خواهد رفت؟

دو ... شاخه از یکی درخت:
یکی تیرِ تابوت وُ
یکی تختِ گهواره؟

نگران نباش گردوی پیر!
حالا هزار پاییز است
که گاه می‌آیند وُ
هزار بهار است که گاه می‌روند،
هیچ پرنده‌ای
آشیانِ پرنده‌ی دیگری را تصرف نخواهد کرد.