آه ای دل ِ بُریده

آه ای دل ِ بریده از صیحه ی سایه ها!
سایه ها و دیوار ها
آدمیانند،
لولیده تن به تن
زالو به بستر  ِ زالو.
در شهر بی چراغ
چه بی راه و خامشند
مردان ِ مادینه باز
مردان ِ خبر چین
مردان خود فروش.

آه ای دل ِ بریده از صیحه ی سایه ها!
سایه ها و دیوار ها
آدمیانند.