درباره ی ما

به نام خدا


سید علی صالحی!
آن مسافر  ِ سایه روشن ِ بید،
آن خوابگذار  ِ انار و اشاره،
آن صراحت ِ بی لهجه ی باد ...
بر آن شدیم تا به پاس ِ آن چه از او یافته ایم، پنجره ای دیگر به تماشای آسمانش بگشاییم.
اکنون این وب گاه، ادای دین کوچکی ست به سید علی صالحی.


محمد جواد منفرد
سیزدهم خرداد یکهزار و سیصد و نود و یک
_ تمام  ِ دفاتر گردآوری شده در این سایت، منطبق با آخرین مجموعه اشعار  ِ منتشره ی شاعر است . _